2011 yılına ait icra harçları2011 yılında icra harç fiyatları şu şekildedir

I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı 18,40 TL

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 18,40 TL

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9,9)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil

olunan paralardan (Yüzde 3,96)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125’inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,98)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)

g)Menkul tesliminde;

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)

h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A

maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının

rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 12,80 TL

II. İflas harçları:

1.Maktu harç:

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 30,30 TL

2.Konunun değeri üzerinden harç:

a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9)

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük;01/08/2010)

III. Haciz, teslim ve satış harcı 43,00 TL

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

İstanbul Barosu’nun internet sitesinde bulunan 2011 harçlar kanunu tarifesine bakınız

Harçlar KanunuBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al