Kırşehir Defterdarlığından Satılık TarlaVergi Dairesi : KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkulün Cinsi :  Tarla

Mahalle : Kuşdili Mahallesi

Mevkii : Üçgöz

Ada / Parsel / Miktar m2 : 2428/ 12 / 501,00 m²

Hazine Hissesi : Tam

Satış Tarihi / Saat : 24.02.2010  11:30

Muammen Bedel(TL) : 23.000

Geçici Teminat(TL) : 4.600

Açıklama :

İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d)  bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,şarttır.
Şartname ve ekleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.Benzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al